[اِ] (ع مص) جاری کردن. (غیاث). - اسبال دمع؛ پیاپی ریختن اشک. پیاپی آمدن اشک. (منتهی الارب).

[اَ] (ع اِ) اسبال دلو؛ دهانه های دلو. (منتهی الارب)؛ لبهای آن.

( اِ ) [ ع. ] ۱- (مص ل.) باران باریدن. ۲- بسیار سخن گفتن بر کسی. ۳- (مص م.) جاری کردن، روان ساختن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esbāl] باریدن باران.