[اَ] (اِ) (از پهلوی اسپ)(1) چارپائی از جانوران ذوحافر که سواری و بار را بکار آید. اسپ. فَرَس. نوند. برذون. نونده. باره. (حاشیهء فرهنگ اسدی نخجوانی). بارگی. ریمن. (برهان). بارگیر. شولک. (صحاح الفرس). ابوالمضاء. (السامی فی الاسامی). ابوالمضا. (مهذب الاسماء). ابوطالب. ابومنقذ. ابوالمضمار. ابوالاخطل. ابوعمار. (مهذب الاسماء). هامه. (منتهی الارب): فسکل؛ اسب بازپسین. عُرن؛ اسب بی زین. لخت، اجرد؛ اسب بی مو. مصمت؛ اسب بی نشان. بیم، اشدف؛ اسب بزرگ تن. سحیر؛ اسب بزرگ شکم. (منتهی الارب). ابقع؛ اسب پیسه. (مهذب الاسماء). اسعف؛ اسب پیشانی سفید. (منتهی الارب). برذون؛ اسب ترکی. (زمخشری). عنجوج؛ اسب جواد. عوّام؛ اسب راهوار. شاهب؛ اسب سپیدموی. فیخز؛ اسب سطبرنره. (منتهی الارب). کمیت؛ اسب سرخ. (صراح). سِلَّغد؛ اسب (منتهی الارب) :

[اِ] (ع اِ) موی زهار و دبر. (جهانگیری). موی حلقهء دبر. موی زانو. موی بُن. (مهذب الاسماء). موی نرم. || عانه. ج، آساب.

( اَ ) [ په. ] (اِ.) حیوانی است باهوش که برای سواری یا بارکشی به کار گرفته می‌شود. ؛~ دادن و خر گرفتن کنایه از: معامله زیان - آور کردن. ؛~ عصاری بودن الف - تلاش بی نتیجه کردن. ب - سرگردان بودن.

(اسم) [پهلوی: asp] ‹اسپ› [asb] ۱. (زیست‌شناسی) پستانداری علف‌خوار، سم‌دار، و با یال و دُم بلند که برای سواری، بارکشی، یا مسابقه از آن استفاده می‌شود. ۲. (ورزش) در شطرنج، مهره‌ای به شکل سر اسب که حرکتی به‌شکل «L» دارد و تنها مهره‌ای است که می‌تواند از روی مهره‌های دیگر بپرد. ۳. (نجوم) از صورت‌های فلکی نیمکرۀ شمالی. ⟨ اسب آبی: (زیست‌شناسی) حیوانی علف‌خوار با پاهای کوتاه، سر بزرگ، پوزۀ پهن، دهان گشاد، دندان‌های دراز، انگشتان پرده‌دار، و پوستی به رنگ خاکستری یا خرمایی که در آب به‌خوبی شنا می‌کند و آن را برای گوشت و عاج دندانش شکار می‌کنند. ⟨ اسب بخار: (فیزیک) واحد اندازه‌گیری توان، تقریباً برابر با ۷۴۶ وات. ⟨ اسب دریایی: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی آب‌های گرم با سر‌و‌گردنی شبیه سر‌و‌گردن اسب؛ اسب‌ماهی.

ادهم، ارغون، باره، توسن، دابه، سمند، فرس، مرکب

اَسب ، اَسپ یا باره, یکی از دو زیرگونه‌های اسب وحشی است. این جانور پستاندار و تک‌سُم است و به تیره اسبان تعلق دارد. فرگشت اسب از ۴۵ تا ۵۵ میلیون سال پیش به این سو آغاز شده‌است، گذشتهٔ اسب‌های بزرگ و تک‌سم امروزی به جانورانی کوچک‌جثه و چندسم بازمی‌گردد. نزدیک به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد انسان تلاش کرد تا اسب را اهلی کند. گمان بر این است که تا سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد اسب‌های اهلی در جاهای گوناگونی از زمین حضور داشتند. اسب‌های زیرگونهٔ caballus اهلی شده‌اند، اگرچه بسیاری از آن‌ها در طبیعت آزاد زندگی می‌کنند. البته اسب‌هایی وجود دارند که هرگز اهلی نشده‌اند؛ برای نمونه اسب شوالسکی تنها زیرگونه‌ای است که به راستی تاکنون وحشی باقی مانده‌است. در فارسی به اسب ماده، «مادیان» و به اسب نر، «نریان» می‌گویند. فرزند آنها کُرّه اسب خوانده می‌شود.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻝ: ﻋﺰﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ, ﺩﻭﻡ: ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻣﺮﺗﺒﺖ, ﺳﻮﻡ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﻋﻈﻤﺖ , ﭘﻨﺠﻢ: ﺧﻴﺮﻭ ﺑﺮﻛﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﻮﺯﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺟﻬﻮﺩﻱ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻭﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺳﮕﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻐﻲ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺍﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺍﺳﺐ ﺗﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﻋﺰ ﻭ ﺟﺎﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺗﺎﺯﻱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﺳﺐ ﻣﻄﻴﻊ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺑﺪ, ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﺐ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﺸﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻳﺎﺑﺪ, ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺐ ﺗﺎﺯﻱ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺐ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻢ ﺑﻮﺩ, ﻳﺎﺯﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﻳﺎ ﻟﮕﺎﻡ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺐ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺩﻡ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭼﺎﻛﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻡ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﭼﺎﻛﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻋﺰ ﻭ ﺷﺮﻑ ﺍﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﺒﺮﺩ ﻫﻤﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺳﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﻭﻱ ﻧﺒﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺐ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩ,ﺁﻥ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮﺩ. ﻟﻜﻦ ﻣﻄﻴﻊ ﺍﻭ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﺷﺮﻑ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﺳﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺻﻌﺐ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﺳﺐ ﺑﺮ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ ﭘﺮﻳﺪ, ﻳﺎ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﭘﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻫﻤﻲ ﭘﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺵ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺍﺑﻠﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻭﻱ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻬﺘﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺍﺷﻘﺮ (ﺳﺮﺥ ﻣﻮ) ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺯﺭﺩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻤﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺟﺮﻣﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺡ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻠﻴﺲ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻼﺡ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﺮﻓﻮ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻳﺎﺑﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻇﻔﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﻫﻤﻲ ﺗﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﻫﻤﻲ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ, ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺍﺳﺐ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺩ, ﻫﻴﺞ ﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ, ﻣﮕﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﻏﻤﻪ ﻫﻤﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻳﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﻭﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ, ﻳﺎ ﺩﺭﻛﻮﭼﻪ ﻭﻱ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺪﺭﻱ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﻱ ﺩﺭﺁﻳﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﺷﻮﺩ, ﻳﺎ ﺑﻤﻴﺮﺩ. ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺐ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ, ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﺸﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻣﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺷﺮﻳﻒ ﻭ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻴﻨﺪ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺍﺑﻠﻖ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺟﺮﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﻮﺑﺮﻭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﺷﻘﺮ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺎﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﻛﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺮﻩ ﺍﻭ ﻧﺮ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺳﺐ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﻭﻱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻭ ﺷﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩ, ﻳﺎﺳﻴﻼﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺭﻫﻮﺍﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﻼﺡ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ, ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻭ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﮔﻮﺵ ﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﻣﻬﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﺑﺴﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻭﻱ ﺧﻠﻞ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺑﺎﺯ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻲ ﺩﻡ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﺸﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﻲ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻫﻼﻙ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﺪﺯﺩﻳﺪ, ﺑﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻴﺎﻟﺶ ﻫﻼﻙ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺐ ﻭﻱ ﮔﻢ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﺎﻩ ﺍﻭ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ, ﻳﺎ ﻋﻴﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺑﺎﺯﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻨﻜﺮ ﭘﺪﻱ ﺁﻳﺪ, ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻱ ﺭﺍﻣﻀﺮﺕ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩ. ﺟﺎﺣﻆ ﺑﻦ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺳﺮﻛﺶ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﺳﺮﻛﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻄﻴﻊ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﺻﻌﺐ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺪﻱ, ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺍﺳﺐ, ﻧﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺑﻴﻨﺪ ﻋﺰ ﻭ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﻋﺰ ﻭ ﺑﺨﺖ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻭﺩ. ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺐ ﭘﺎﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺨﺖ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻻﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﺨﺖ ﺍﻭ ﻣﻄﻴﻊ ﺗﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭﺗﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺒﻲ ﭘﺎﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﻲ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺋﻲ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﺠﻤﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺍﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺩﺭﺍﺯﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺒﻊ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭﺍﺯﺍﻱ ﺩﻡ ﺍﺳﺐ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻴﺶ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺗﻨﮓ ﮔﺮﺩﺩ. ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯﯼ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺍﺳﺖ, ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺯﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺐ ﺑﺎﺭﮐﺶ ﺑﻴﻨﺪ , ﺑﺨﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺭﺍﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﺮﻭﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﮏ ﺍﺳﺐ ﺑﺎﺭﮐﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﺪ , ﻣﺮﺩﻱ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺩﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ , ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﺯﻱ ﺁﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻡ ﺍﺳﺐ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻔﻴﺪ: ﻟﺬﺕ ﺳﻴﺎﻩ: ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﻣﻴﺨﻴﺰﺩ: ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭﯼ: ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ: ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺐ ﺳﺮﮐﺶ: ﻣﺮﮒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﺍﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ: ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﻧﻌﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺐ: ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻡ , ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺐ ﻣﺮﺩﻩ: ﮐﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺐ ﻻﻏﺮ: ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ: ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﻭﯼ ﻳﮏ ﺍﺳﺐ: ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﻋﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺭﺍﻡ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎﻣﺮﻭﺍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺧﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﺐ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ. ﻧﻔﺎﻳﺶ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺐ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺯﻥ. ﻧﻔﺎﻳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﻡ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻑ ﺷﻨﻮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﻡ ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺯﻳﻦ ﻳﺮﺍﻕ ﻭ ﻧﻤﺪ ﻭ ﺩﻫﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻩ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ, ﺍﺳﺐ ﺯﺭﺩ ﻭ ﺳﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻴﮑﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﮐﺎﺫﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺐ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﺯﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻔﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺳﺐ ﺳﺒﺰ ﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮕﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﻣﺘﻘﻲ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺣﺎﺟﻆ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺳﺐ ﺳﺮﮐﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺳﺐ ﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﮐﺎﻡ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮ. ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﺩ. ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻴﺮﺩ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺯﻳﻦ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﺪ ﺯﻥ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﻭﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺳﺐ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺷﻮﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺜﻴﻒ ﻭ ﻻﻏﺮ ﺑﺎﺷﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﺣﺴﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺖ ﻳﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ , ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻲ ﻭﻓﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 3 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺒﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮ ﺩ. 4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺻﻴﻞ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻛﻬﺮ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻱ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 5 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺐ ﺗﻨﺪﺭﻭﻳﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﻮﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻱ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. 6 ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺳﺮﻛﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 7 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ. 8 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺻﻴﻞ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺔ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺯﺩ. 9 ﺩﻳﺪﻥ ﻛﺮﻩ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. 10 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻭ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪﻱ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. 11 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺒﻲ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺯﻻﻝ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺗﺎﺟﺮ , ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 12 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﺯﺧﻤﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ. 13 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺠﻮﻡ ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻬﺎﺳﺖ. 14 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺭﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﻳﻮﺭﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﻗﻴﺐ ﻣﻘﺘﺪﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ. 15 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﮕﺪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺯﻧﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ. ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. 16 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻫﻨﺔ ﺍﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺯﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺩﻫﺎﻧﺔ ﺍﺳﺐ ﻭﺣﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺯﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺍﻭ ﺑﻨﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺖ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 17 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺧﺎﻝ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ , ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 18 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻌﻞ ﺍﺳﺒﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﻱ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 19 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻌﻞ ﺍﺳﺒﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﮔﺮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ. 20 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﺪ. 21 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ. 22 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺭﺍﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. 23 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺑﻲ ﺯﻳﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ. 24 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺑﻲ ﺯﻳﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻱ ﻓﺎﺭﻍ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 25 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻗﺸﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. 26 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻡ ﻳﺎ ﻳﺎﻝ ﺍﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. 27 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺐ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﻙ ﺗﭙﻪ ﺗﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﻨﻪ ﻭ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﭙﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻭﺍﻻ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ. 28 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 29 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺒﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻣﺤﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. 30 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻌﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻱ ﺍﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﭘﺎﻱ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. 31 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﺍﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻳﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻓﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. 32 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻳﺪ. 33 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ , ﺍﺳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﻣﺮﺩﻱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. 34 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ , ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺳﺎﺯﺩ. 35 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ , ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﺒﻴﻪ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﺒﻞ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻰ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﺮﻗﻰ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻃﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻰ ﺳﺮﻛﺶ ﺷﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰ‏ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺐ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ: ﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﺮ ﭘﻮﻝ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﻴﺪ: ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻧﻌﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺐ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻌﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﭘﻮﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ: ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺯﻳﺒﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺷﺘﻜﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ. ﺍﺳﺐ ﻭﺣﺸﻲ: ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ: ﺷﺎﺩﻱ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﻩ:ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺁﺗﺶ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪﻩ: ﺍﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ: ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺮﺗﺎﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺳﺒﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮕﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ. ﻳﻚ ﺯﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ: ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺁﺷﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ: ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﻧﺎﺯﺍ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺑﺎ ﺩﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺑﺎ ﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ:ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﻣﺮﺩﻩ:ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﺳﺐ ﺯﺧﻤﻲ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻳﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺁﺭﺍﻡ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻧﻴﺴﺖ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻭﺭﻳﺪ. ﺍﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﻨﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ: ﻓﻘﺮ ﻭ ﻓﻼﻛﺖ