[اَ وِ] (ع اِ) جِ اِسوار. (ربنجنی). جِ اِسوار و اُسوار و سِوار. دست برنجن ها. یاره ها.

(اسم) [عربی، جمعِ اُسوار و سِوار] [قدیمی] [asāver] = سِوار

واژه های نزدیک