[اَ] (ع اِ) جِ اِسناد. || جِ اَسناد. ججِ سَنَد.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.)۱ - جِ اسناد. ۲- در علم نحو عبارتست از ایتاع و نسبت تامه بین دو کلمه، مانند نسبت خبر به مبتداء.

(اسم) [عربی، جمعِ اِسناد] [asānid] = اِسناد