( اِ ) [ فر. ] (اِ.) جوهر و عصاره گل هاو گیاهان، عطر مایه (فره).

(اسم) [فرانسوی: essence] [esāns] ماده‌ای معطر به شکل مایع یا روغن فرّار که از بعضی مواد گیاهی یا حیوانی و یا به‌طور مصنوعی گرفته می‌شود: اسانس نعنا.

کلمه «اسانس» در زبان فارسی معادل‌هایی همچون «عطرمایه»، «عصاره»، و «جوهر» دارد.