[اَ قِ فَ] (ع اِ) جِ اسقف.

(اَ قِ فِ) [ ع. ] (اِ.) جِ اسقف ؛ کشیشان مسیحی.

(اسم) [عربی: اساقفَة، جمع اسقف و اسقفّ] [قدیمی] [asāqef] = اسقف