[اَ] (ص نسبی) منسوب به اساس.

(اَ) [ ع - فا. ] (ص نسب.)بنیادین، اصولی.

(صفت نسبی، منسوب به اساس) [عربی. فارسی] [asāsi] ۱. بنیادی: کار اساسی. ۲. اصلی: تفاوت اساسی.

بنیادی، بنیادین، بنیانی، رادیکال، ریشه‌ای