فرهنگ عمید

اساسنامه

(اسم) [عربی. فارسی] [asāsnāme] قوانین و شرایطی برای تشکیل شرکت یا حزب.

قانون معمولاً به‌عنوان سیستمی از احکام شناخته می‌شود که از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می‌شود تا رفتارها را تنظیم کند؛ با این حال تعریف دقیق قانون یک بحث طولانی است. قانون معمولاً به عنوان یک دانش و هنر عدالت توصیف می‌شود.