[اَ] (ع اِ) جِ اَسْرار. ججِ سرر. خط هاء کفّ و پیشانی. (دستور اللغه). || اساریر وجه؛ خطوط آن. || خوبی روی و هر دو رخسار. (منتهی الارب).

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ اَسرار. ججِ سِرُ به معنی خط‌های کف دست و پیشانی، چین و شکن روی پوست چهره و دست.

(اسم) [عربی، جمعِ اسرار، جمع‌الجمعِ سِرّ و سُرّ] [قدیمی] [asārir] = اسرار