[اِ] (ع اِ) چیزی که بدان بندند. (منتهی الارب). دوال. دوال که پالان بدان بندند. (مهذب الاسماء). بند. ج، اُسُر. || یَسار. چپ. (منتهی الارب).

[اِ] (ع مص) اسیر کردن. (تاج المصادر بیهقی). اسر. بردگی. اسارت. اسیری : ملک بفرمود تا همگنان را بگرفتند و در قید اسار کشیدند. (ترجمهء تاریخ یمینی ص 163). و آن ملاعین بعضی طعمهء شمشیر گشتند و جمعی در قید اسار گرفتار شدند و برخی در لباس خزی و حسار روی بهزیمت نهادند. (ترجمهء تاریخ یمینی ص 27). او را به انواع حیلت و خدیعت بفریفتند و به کمند مکر به خود بکشیدند و در حبل اسار محکم ببستند و به قلعهء استوناوند فرستادند. (ترجمهء تاریخ یمینی ص 272). چون دانستند که در ذل اسار خواهند افتاد سفرا در میان واسطه کردند. (جهانگشای جوینی). || به دوال بستن چیزی را. بستن. || پس مانده گذاشتن. پس خورده گذاشتن.

[اِ] (اِخ)(1) کرسی واندِه از ناحیهء رش ساحل یُن، دارای 2842 تن سکنه.

[اِ] (اِخ)(1) پیر دِز... حاکم پاریس بسال 1408 م. وی گاه طرفدار ژان سان پُر (بی ترس) بود و گاه بر ضد او قیام میکرد و کابوشیَن ها او را بکشتند. (1360 - 1413 م.).

(اَ یا اِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) اسیر کردن. ۲- چیزی را به بند کشیدن. ۳- (اِمص.) اسیری، بردگی. ۴- (اِ.) بند، دوال.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esār] اسارت؛ بند؛ اسیری.

آسار یک شهرداری در مجارستان است که در ناحیه کیشبر واقع شده‌است. اسار ۱۸٫۶۹ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۷۰۲ نفر جمعیت دارد.

موارد مصرف: این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بطن چپ پس از انفارکتوس میوکارد و در کنترل نارسایی قلبی مصرف میشود. والزارتان به صورت ترکیبی با هیدروکلرتیازید یا آملودیپین در یک قرص واحد نیز در بازار وجود دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.

هشدار: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در بيماراني كه از مدرها استفاده میکنند، كاهش علامتي فشار خون پس از شروع درمان با این دارو بروز مينمايد.

فرهنگ دارویی

واساران -آ

موارد مصرف: این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بطن چپ پس از انفارکتوس میوکارد و در کنترل نارسایی قلبی مصرف میشود. والزارتان به صورت ترکیبی با هیدروکلرتیازید یا آملودیپین در یک قرص واحد نیز در بازار وجود دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.

هشدار: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در بيماراني كه از مدرها استفاده میکنند، كاهش علامتي فشار خون پس از شروع درمان با این دارو بروز مينمايد.