[اَ] (از ع، ص، اِ) جِ اُستاد. استادان. اَساتیذ. اَساتِذه.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ استاد؛ استادان.

(اسم) [عربی: اساتیذ، جمعِ استاد] [asātid] = استاد