[اَ] (حرف ربط مرکب) ازایراک. زیراکه. از این رو که :

( اَ ) [ په. ] حرف ربط مرکب، زیرا که، از این جهت که.

(حرف ربط) ‹ازایراک، زیراک، ازایراکه› [قدیمی] [azirāk] زیراکه؛ برای اینکه؛ ازاین‌روکه؛ ازاین‌جهت‌که: ♦ طاعت پیش آر و علم جوی ازیراک / طاعت و علم است بند و فند زمانه (ناصرخسرو: ۳۸۲).