[اَ] (اِ) شاخ خرد. شولان. ترکه: بر هر شاخ هزارهزار ازگ است، و بر هر ازگی هزارهزار برگ. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ 1 ج 5 ص 177 س 7). رجوع به ازغ شود.

( اَ ) [ په. ] (اِ.) ترکه، شاخ خرد.

(اسم) [قدیمی] [azg] = ازغ