( اَ ) [ ع. ] (ص. اِ.) جِ زکی ؛ پاکان.

(اسم، صفت) [عربی: ازکیاء، جمعِ زکیّ] [قدیمی] [azkiyā] = زکی

واژه های نزدیک