[اَ مِ نَ] (ع اِ) جِ زمان. (دهار)(1). روزگارها. زمانها.

(اَ مِ نِ) [ ع. ] (اِ.) جِ زمان.

(اسم) [عربی: ازمِنَة، جمعِ زمان] [azma(e)ne] = زمان