فرهنگ دهخدا

ازمابهتران

[اَ بِ تَ] (اِ مرکب) در تداول زنان، پریان. جن.

فرهنگ عمید

ازمابهتران

(اسم) [عامیانه] [azmābehtarān] ۱. جن و پری؛ پریان. ۲. کسانی که از نظر وضع اقتصادی و رفاهی برتر از دیگران باشند؛ ثروتمندان.

جن موجودی در اساطیر اسلامی و باورهای عامیانه است که به باور باورمندان جسمی از آتش یا بخار است که عقل و هوش دارد، توسط انسان دیده نمی‌شود، می‌تواند در اشکال مختلف ظاهر شود، کارهای سنگین انجام دهد و از آتش بدون دود خلق شده‌است. به گفته قرآن، محمد به عنوان پیامبر نزد جن و انس فرستاده شد و همچنین اجنه در کنار انسان‌ها و فرشتگان سه گروه مخلوقات هوشمند هستند. رابطه جن‌ها با ابلیس روشن نیست؛ قرآن یک مرتبه ابلیس را یک جن و در جای دیگر یک فرشته نامیده‌است و همین سبب سردرگمی‌های بسیار شده‌است. اعتقاد به جن نزد اعراب پیش از اسلام نیز وجود داشته‌است.