[اَ زَ لی یَ] (ع مص جعلی، اِمص)(1)دیرینگی. قِدَم. همیشگی . هگرزی. هرگزی.

(اَ زَ یَّ) [ ع. ] (مص جع.)دیرینگی، ازلی بودن.

(اسم مصدر) [عربی: ازلیّة] [azaliy[y]at] ازلی بودن؛ دیرینگی؛ جاودانگی.