[اِ] (ع مص)(1) افزون کردن. (تاج المصادر بیهقی). زیاده کردن. فزایش. افزایش. افزودن. فزودن. || افزون شدن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب). زیاده شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج).

( اِ ) [ ع. ] ۱- (مص م.)زیاد کردن، افزودن. ۲- (مص ل.) افزون شدن.

(اسم مصدر) [عربی] [ezdiyād] زیاد شدن؛ افزون شدن؛ افزونی؛ افزایش.

اضافه، افزایش، افزودن، تزاید، تکثیر ≠ کاهش، نقصان

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ: ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﭘﻮﻝ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﭘﻮﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ. ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻣﻼﻙ: ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ. ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺭﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ.