[اِ دِ] (ع مص) جفت گرفتن. زن کردن. شوهر کردن. با یکدیگر جفت و قرین شدن. با هم جفت شدن. مزاوجه. (تاج المصادر بیهقی). زواج. زناشوئی. || جفت کردن. تزویج. با هم جفت کردن مرد و زن را. (غیاث اللغات). و رجوع به نکاح شود. || (اصطلاح علوم) تنظیم اشیاء است دو بدو، مانند چرخها و ستونها و غیره. || در الکتریسیته، عمل اتحاد و الحاق دو یا چندین مولد برق مانند عناصر پیل، آکومولاترها و ماشینهای برقی را ازدواج گویند.(1)

(اِ دِ) [ ع. ] (مص م.) زن گرفتن، شوهر کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [ezdevāj] ۱. پیمان بستن یک زن و مرد به‌صورت رسمی و دینی برای زندگی مشترک؛ زناشویی. ۲. (ادبی) در بدیع، آوردن دو کلمۀ متشابه‌الآخر یا دو کلمۀ هم‌نویسه و مختلف‌المعنی در انتهای مصراع یا بیت، مانندِ کلمات «گلنار»، «نار»، «مکار»، و «کار» در این شعر: ای ز لعل آتشینت در دل گلنار نار / غیر دل بردن نداری ای بت مکار کار (؟: غیاث‌اللغات: ازدواج). ۳. [قدیمی] جفت شدن.

پیوند، تزویج، زناشویی، عروسی، مزاوجت، مواصلت، نکاح، وصلت ≠ طلاق

ازدواج که در یک رابطه دگرجنس‌گرا پیوند زناشویی نیز نامیده می‌شود، یک پیوند فرهنگی و اغلب قانونی/حقوقی به رسمیت شناخته شده بین افرادی به نام همسر یا شوهر است. این پیوند حقوقی تعهداتی را بین افراد پیوند داده شده و نیز بین آنها و فرزندانشان و بین آنها و خویشاوندان سببی‌شان برقرار می‌کند. ازدواج تقریباً یک پدیده جهان فرهنگی است اما تعریف ازدواج بین فرهنگ‌ها و مذاهب و در طول زمان متفاوت است. به‌طور معمول، ازدواج نهاد اجتماعی است که در آن روابط بین فردی، معمولاً جنسی، تأیید یا نفی می‌شوند. در برخی فرهنگ‌ها، ازدواج قبل از انجام هر گونه فعالیت جنسی اجباری است یا به آن توصیه می‌شود.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ, ﺩﻭﻡ: ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﻣﺎﻝ, ﺳﻮﻡ: ﺳﺮﺣﺎﻟﻲ ﻭﺁﺳﺎﻳﺶ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺧﺮﻣﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺵ ﺯﺍﻳﻞ ﺷﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺟﻤﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭼﻴﺰﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺯﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺯﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺷﻮﺩ, ﻳﺎ ﺣﺎﻝ ﻭﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ, ﻟﻜﻦ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺟﻠﺶ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺳﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺑﻤﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻥ ﻛﻨﺪ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﻫﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪ. ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﻣﺎﻝ.ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ, ﺑﻴﻢ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﻫﻼﻙ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﻳﺪ ﺯﻥ ﺍﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭﺭ ﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺯﻧﻲ ﻧﺎﺑﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪ, ﺁﻥ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺩﻭﺷﻴﺰﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﺴﺘﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺭﺣﻢ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ, ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ; ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩ, ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻣﺮﺩ, ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﻴﺂﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﯽ ﺑﻴﻌﻔﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﮑﻨﺪ,ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺯﻧﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﻣﻴﺂﻳﺪ, ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻧﻴﺰ, ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﮑﻨﺪ, ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﺩ, ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺸﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺡ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻼﻣﺖ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺩﻱ ﺑﻲ ﺗﻘﺎﻭﺗﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. 2 ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻲ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻟﺬﺗﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻛﺴﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﺸﺴﺖ. 3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪ. 4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺴﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﻲ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻭ ﺍﺯ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ. 5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺡ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ , ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺸﻴﺪ. 6 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻋﺮﻭﺱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ , ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ, ﺷﻮﻫﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻦ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺭﺩﻭﺍﺝ: ﺍﻳﺎﻡ ﺧﻮﺵ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﻫﺮ ﻳﺎ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ: ﺳﻮﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﺎﻥ: ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺩﺭ: ﭘﻮﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻛﺮﻩ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ: ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺧﺘﺮﺗﺎﻥ: ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻚ ﺑﻴﻮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﭘﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻭﺭﻳﺪ. ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ -ﻋﺮﻭﺳﯽ: ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ: ﺳﻮﺩ , ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ , ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻳﺪﻥ ﺷﻮﻫﺮ: ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﯼ ﻭﺍﻫﯽ ﺩﻳﺪﻥ ﺯﻥ: ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ

واژه های نزدیک