فرهنگ دهخدا

ازخودگذشتگی

[اَ خوَدْ / خُدْ گُ ذَ تَ / تِ] (حامص مرکب) فداکاری. جان بازی. ایثار.

فرهنگ عمید

ازخودگذشتگی

(حاصل مصدر) [azxodgozaštegi] جانبازی؛ فداکاری.

ازجان‌گذشتگی، ایثار، جانبازی، جان‌نثاری، فداکاری، قربانی