فرهنگ عمید

ازخودگذشته

(صفت فاعلی) [azxodgozašte] ازجان‌گذشته؛ فداکار.

ازجان‌گذشته، برخی، جانباز، جان‌نثار، فداکار، فدایی