فرهنگ عمید

ازان پس

(قید، حرف) ‹ازآن‌پس› [az[]ānpas] بعد؛ سپس؛ ازآن‌به‌بعد.