فرهنگ عمید

ازان رو

(قید، حرف) ‹از‌آن‌رو› [az[]ānru] = زیرا