(قید، حرف) [مخففِ از آنکه] ‹ازآنک› [قدیمی] [azānk] ازآنکه؛ ازآن‌جهت‌که؛ به‌علت‌آنکه؛ زیراکه.