(اِ لَ) [ ع. ازاله ] (مص م.) ۱- طرد کردن، دور کردن. ۲- زایل کردن، از بین بردن.

(اسم مصدر) [عربی: ازالة] [قدیمی] [ezālat] = ازاله