[اَ] (اِ) رجوع به کچله شود.

فرهنگ عمید

ازاراقی

(اسم) [معرب، مٲخوذ از سُریانی] (زیست‌شناسی) [قدیمی] [azārāqi] = کچوله