[اَ] (ع اِ) جِ اَزحاف. ججِ زَحف. تغییرات ارکان بحور شعر. (غیاث اللغات).

( اَ ) [ ع. ] (مص. اِ.) ۱- ج. زحاف و ازحاف، دور شدن از اصل. ۲- تغییرهایی که در ارکان بحورِ شعر داده می‌شود.

(اسم) [عربی، جمعِ ازحاف، جمع‌الجمعِ زَحف] (ادبی) [قدیمی] [azāhif] = زحاف