فرهنگ عمید

ازآن کجا

(قید، حرف) [قدیمی] [az[]ānkojā] = زیرا: ♦ تنم خمیده چو ذال است ازآن‌کجا زلفت / به دال ماند و خالت چو نقطه بر سر ذال (امیرمعزی: لغت‌نامه: ازآن‌کجا).