فرهنگ معین

اریگاتور

(اِ تُ) [ فر. ] (اِ.) ظرف فلزی یا لعابی با لوله لاستیکی برای تنقیه یا شستشوی مجرای ادرار.

فرهنگ عمید

اریگاتور

(اسم) [فرانسوی: irrigateur] ‹ایریگاتور› (پزشکی) [erigātor] ظرف فلزی یا لعابی با لولۀ لاستیکی برای شست‌وشوی مجرای ادرار.