فرهنگ عمید

اریج العرف

(صفت) [عربی] [قدیمی] [arijolarf] خوش‌بو؛ پاکیزه.