فرهنگ معین

ارگانیسم

(اُ) [ فر. ] (اِ.) اندام، مجموع اجزاء تشکیل دهنده موجود زنده.

فرهنگ عمید

ارگانیسم

(اسم) [فرانسوی: organisme] (زیست‌شناسی) [orgānism] مجموع اجزا یا اعضایی که جسم یک موجود زنده را تشکیل می‌دهد.

اعضا، اندام، پیکره

جاندار، اَندامگان، اُرگانیسم یا موجود زنده به معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضا است که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کل آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. دربرابر بی‌جان قرار دارد.