فرهنگ عمید

ارگانیزه

(صفت) [فرانسوی: organisé] [orgānize] سازمان‌داده‌شده.