(اُ کِ) [ فر. ] (اِ.) گروه نوازندگان مختلف که با هم یک قطعه موسیقی را اجرا کنند، سازگان (فره). ؛ ~سمفونیک ترکیبی از سازها به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم سمفونی باشند. ؛ ~فیلار مونیک ارکستری که تحت پوشش انجمن دوستداران موسیقی باشد.

(اسم) [فرانسوی: orchestre، مٲخوذ از یونانی] (موسیقی) [orkestr] گروهی ثابت از نوازندگان سازهای مختلف که با هدایت یک رهبر قطعه‌های موسیقی را اجرا می‌کنند.

ارکستر یا سازگان به مجموعه‌ای از نوازندگان و سازهایی که باهم به اجرای قطعات موسیقی می‌پردازند گفته می‌شود.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻣﺸﻐﻞ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺳﺎﺯ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺗﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺆﺩﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻬﺎﻳﻲ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﺍﺯﺩ ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺩﺍﻧﺸﻬﺎﻱ ﺑﺸﺮﻱ ﻫﺮ ﺩﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻗﻮﻱ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ , ﻭ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﺤﺒﺘﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ: ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﮔﻮﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺻﺪﺍﻱ ﻳﻚ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ. ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻤﻲ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻳﻚ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﺎﻳﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺍﺳﺖ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ