[اَرْ نَ / نِ] (اِ) گلی است که آنرا خیری صحرائی گویند، چون قدری از آن بخور کنند هر بوی بد و گنده ای که در جائی باشد برطرف گردد و زایل شود. (برهان) (رشیدی). || نوعی شتر. (جهانگیری) (برهان). الوانه. نوعی از ماده شتر. (رشیدی). ناقه(1) :

(اَ نِ) (اِ.) ۱- شتر ماده. ۲- گل اروانه (گیا).

(اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] [arvāne] ۱. خیری صحرایی. ۲. نوعی شتر ماده.

اروانه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • اروانه (سرخه)
  • اروانه، یاردیملی