فرهنگ معین

ارواحنافداه

(اَ حُ فِ) [ ع. ] (شب جم.) روان‌های ما فدای او باد، جان‌های ما فدای او باد.

فرهنگ عمید

ارواحنافداه

(شبه جمله) [عربی] [arvāhonāfedāh] روان‌های ما فدای او باد.