[اَرْ رَ / رِ کَ / کِ] (نف مرکب) که چیزها به اره قطع کند. مباشر ارّه. (آنندراج).

(اسم، صفت فاعلی) [arrekeš] کسی که پیشه‌اش بریدن چوب، تخته، یا تنۀ درخت با اره است.

واژه های نزدیک