(اسم) [ārāyešgāh] جای آرایش کردن خانم‌ها یا اصلاح سر و صورت آقایان.

آرناووت همچنین ارنعوت، آرناووط، آرناوود و اروانید نامی است که در زمان عثمانیان برای اشاره به آلبانی و اهالی آن به کار می‌رفت. در ترکیه امروزی برای اشاره به جمهوری آلبانی به کار می‌رود.