[اَ مَ] (ع ص) خاکسترگون. (منتهی الارب). خاکستررنگ. خاکستری. || صاحب رَمَد، یعنی کسی که چشم او درد کند با سرخی و سیلان آب. (غیاث اللغات). چشم دردگرفته. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). رمدیافته. چشم دردمند. خداوند درد چشم. دردگین چشم. مرد بیمارچشم. (منتهی الارب). رَمِد. مُرمَد(1) :

(اَ مَ) [ ع. ] (ص.) ۱- خاکستر رنگ، خاکستری. ۲- کسی که به درد چشم دچاراست.

(صفت) [عربی] (پزشکی) [قدیمی] [armad] ۱. ویژگی چشم دردمند. ۲. (پزشکی) مبتلا به چشم‌درد.

واژه های نزدیک