(اسم) [عربی: ارِقّاء، جمعِ رقیق] [قدیمی] [areqqā] غلام‌ها؛ بنده‌ها؛ برده‌ها.