[اَ] (اِ) نهر و گذر آب. و در لهجهء آذری اَرخ است به معنی جوی و نهر.

[اَ رَ] (ع مص) بیداری شب. بیخواب ماندن بشب. بی خواب شدن. (زوزنی). بیخوابی.

[اَ رِ] (ع ص) بیخواب. بیخواب شده. بیدار. آرِق.

[اَ رَق ق] (ع ن تف) نعت تفضیلی از رقیق. رقیق تر. تُنُک تر. اَدَق. شفاف تر. باریکتر. (غیاث اللغات).

[ ] (اِخ) موضعی به سیستان. (نخبه الدهر دمشقی چ لیبسک ص 183).

(اَ رَ) [ ع. ] (ص تف.) رقیق تر، تنگ تر، شفاف تر، باریک تر.

(صفت) [عربی: ارقّ] [قدیمی] [araq[q]] رقیق‌تر؛ نازک‌تر؛ شفاف‌تر.

بيخوابي (غير عادي) , مرض بيخوابي