[اَ فَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از رفعت. بلندتر. رفیع تر. برتر. اعلی. برداشته تر. || ارزنده تر. قیمتی تر. ارجمندتر. || بلندقدرتر. اشرف.

[اَ فَ] (اِخ) شیخ عماد تبریزی. وی از مشاهیر شعرای ایران است (!) و در لطایف و هزلیات شهرت دارد. این بیت ازوست :

(اَ فَ) [ ع. ] (ص تف.) بلندتر، رفیع تر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [arfa] ۱. رفیع‌تر؛ بلندتر. ۲. بلندقدرتر؛ بلندپایه‌تر؛ برتر.

[پسر] (عربی) رفیع‌تر ، بلندتر ؛ (به مجاز) ارزنده‌تر ، ارجمندتر ، بلندقدرتر ، شریف‌ت

بلند کردن , بالا بردن , ترفيع دادن , عالي کردن , نشاط دادن , افراشتن , متعال کردن , تجليل کردن , تمجيدکردن , کشيدن , بزرگ کردن , جابجا کردن , باد کردن , تقلا کردن

واژه های نزدیک