[اَ غَ نُ] (معرب، اِ) مخفف ارغنون است. (برهان قاطع). رجوع به ارغنون و ارغن شود.

(اسم) [معرب، مٲخوذ از یونانی، مخففِ ارغنون] (موسیقی) [قدیمی] [arqanon] = ارغنون