[اِ] (ع مص) ترساندن. ترسانیدن. اِرهاب. اِفزاع. تخویف: اَرْعَبَهُ؛ خَوَّفَه و اَفْزَعَه. (معجم الوسیط).

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) به رعب و هراس افکندن.

(اسم مصدر) [عربی] [erāb] ترساندن.

تخویف، ترساندن، تهدید، هراساندن