(اسم مصدر) [عربی: ارعاء] [قدیمی] [erā] رعایت حال کردن؛ مهربانی کردن.