[اَ رَ] (ع اِ) جِ اَرض (در حالت نصب و جرّ).

(اسم) [عربی، جمعِ اَرض] [قدیمی] [arazin] در باور قدما، هفت طبقۀ زمین.