[اِ] (ع مص) شیر دادن. (تاج المصادر بیهقی). شیر دادن زن. (منتهی الارب).

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) شیر دادن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [erzā] شیر دادن.