(صفت) [قدیمی] [araškin] ۱. رشکین؛ دارای رشک‌وحسد؛ حسود. ۲. باغیرت.