[اَ شَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از رشد. رشیدتر. راه راست یابنده تر. (غیاث) (آنندراج). || به رشدرسیده.

[اَ شَ] (اِ) حجرالنور است. (اختیارات بدیعی). جوهری است که آنرا مرقشیشا خوانند و بعربی حجرالنور گویند. (برهان قاطع). حجرالروشنائی. (قانون ابوعلی سینا در ادویهء مفرده ذیل: مارقشیشا(1)). اثلق. (فهرست مخزن الادویه). سنگ روشنائی.

[اَ شَ] (اِخ) ابن احمد برسوی. او راست: ارشاد الطالبین فی شرح وصایا المهتدین.

(اَ شَ) [ ع. ] (ص تف.) بزرگتر، مسن تر. ؛اولاد ~ فرزند بزرگ تر.

(صفت) [عربی] [aršad] ۱. بزرگ‌تر؛ برومندتر: پسر ارشد. ۲. کسی که در میان همگنان خود دارای درجه و مقام بالاتر است: مقام ارشد.

بزرگ، کاپیتان، مبصر بزرگ‌تر، مسن‌تر ≠ کهتر

[پسر] (عربی) رشیدتر ، بزرگتر ؛ دارای درجه و مقامی بالاتر از دیگران ، مافوق

واژه های نزدیک