[اَ زَ / زِ گَ] (ص مرکب)اندایش گر. گچ مالنده. (برهان). کسی که کاهگل و گچ در جایی مالد. (برهان) (جهانگیری) (مؤید الفضلاء). کلاّس. (دهار). || نازک کار، مقابل سِفت کار. || اندیشه گر و متفکر. (شعوری از فرهنگ محمودی). || کج اندیش (؟). (نسخهء میرزا).

فرهنگ عمید

ارزه گر

(اسم، صفت) [قدیمی] [arzegar] کسی که پیشه‌اش کاهگل‌مالی یا گچ‌کاری‌ ساختمان است؛ گچ‌کار.