[اَ زَ] (ص نسبی، اِ) منسوب به ارزن. نانی را گویند که از آرد ارزن پخته باشند. (برهان). نان ارزنین. لعیعه :

(صفت نسبی، منسوب به ارزن) [قدیمی] [arzanin] پخته‌شده با ارزن: نان ارزنین.